Home Tabloul notarilor publici Legislatie Contact
Avocati Lichidatori Executori Judecatoresti Mediatori Judecatori Procurori
Home Profesia de notar 13 May 2011, 16:12

NOUA tematica si NOUA bibliografie cu caracter PRACTIC pentru examenul de notar public pentru notarii stagiari si concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de notar public pentru notarii stagiari si concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.55 din 04.03.2011

I DREPTUL CIVIL

Aplicarea dispozitiilor Codului civil si a legislatiei in materie civila  la redactarea si incheierea de acte si proceduri notariale.

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 1. Procuri si revocari de procuri: procuri speciale de vanzare/cumparare, procuri speciale de garantare, procuri generale de administrare, etc.;
 2. Declaratii: declaratie de primire a restului de pret, declaratie de granituire, declaratie de notorietate, etc.;
 3. Contracte civile: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de locatiune, contract de inchiriere, contract de arendare, contract de mandat, contract de comodat, contract de imprumut, contract de societate civila, contract de renta viagera, contract de intretinere, contract de tranzactie, contract de leasing, contract de concesiune, etc.;
 4. Conventii – promisiune unilaterala, promisiune bilaterala, rezolutiune conventionala(pacte comisorii) etc.;
 5. Acte de infiintare sau modificare a persoanelor juridice fara scop lucrativ: acte constitutive, statute, acte aditionale, etc.;
 6. Acte juridice civile privind transmisiunea, transformarea si stingerea obligatiilor: cesiunea de creanta, subrogatia in drepturile creditorului, novatia, delegatia, compensatia, darea in plata, etc.;
 7. Acte juridice civile privind garantarea obligatiilor: fidejusiunea, gajul, ipoteca, privilegiile, promisiune de ipotecare, etc.;
 8. Acte juridice civile privind transmiterea, modificarea sau stingerea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor sale: contracte civile, certificate de mostenitor, acte de partaj, conventii de constituire si stingere a dreptului de: uzufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, folosinta, etc.;
 9. Cererile privind publicitatea drepturilor reale imobiliare: cereri de extras de carte funciara, cereri de intabulare, cereri de notare, cereri de radiere, etc;
 10. Acte juridice civile in materie succesorala: declaratii privind dreptul de optiune succesorala, testamente autentice(universale, cu titlu universal, cu titlu particular), codicil, revocari de testamente, certificate de mostenitor, certificate de legatar, certificate de executor testamentar, certificate de calitate de mostenitor, certificate de vacanta succesorala, partaje de ascendent, partaje succesorale sau alte acte de iesire din indiviziune si imparteala mostenirii, procese-verbale,etc.  
 11. Acte juridice civile unilaterale altele decat cele mentionate mai de mai sus;

Bibliografie:

 1. Gh. Beleiu, Drept Civil Roman. Introducere in Drept Civil. Subiectele Dreptului Civil, editia a IX-a revazuta si adaugita de Marian Nicolae si Petrica Trusca, Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
 2. Gh. Boroi, Drept Civil, Partea Generala. Persoanele, Editia a III-a revizuita si adaugita, Hamangiu, Bucuresti 2008.
 3. O. Ungureanu, Drept Civil. Introducere, editia 8, C.H. Beck, Bucuresti 2007.
 4. Corneliu Barsan, Drept Civil, Drepturile Reale Principale, Editia a II-a, Hamangiu, Bucuresti, 2007.
  1. L. Pop, Liviu Marius Harosa, Drept Civil, Drepturile Reale Principale, Universul Juridic, Bucuresti, 2006.
 5. O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de Drept Civil, Bunurile, Drepturile Reale si Principale, Hamangiu, Bucuresti, 2008.
  1. Fr. Deak, Tratat de Drept Civil, Contracte Speciale, Universul Juridic, Bucuresti, 2001.
  2. Fr. Deak, Tratat de Drept Civil, Contracte Speciale, Editia a IV-a Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
  3. D. Chirica, Drept Civil, Contracte Speciale Civile si Comerciale, Lumina Lex, Bucuresti 1997.
  4. D. Chirica, Drept Civil, Contracte Speciale Civile si Comerciale, vol.1, Vanzarea si Schimbul, Rosetti, Bucuresti 2005.
  5. D. Chirica, Drept Civil, Contracte Speciale Civile si Comerciale, vol.1, Vanzarea si Schimbul, C.H. Beck, Bucuresti 2008.
  6. Fr. Deak, Tratat de Drept Succesoral editia a II-a actualizata si completata, Editura Universul Juridic, 2002.
  7. D. Chirica, Drept Civil Succesiuni si Testamente, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.
  8. Codul Civil;
  9. Legea 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala si Regulamentul de punere in aplicare a acesteia;
  10. Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
  11. Legea 8/1996 privind dreptul de autor si unele drepturi conexe cu completarile si modificarile ulterioare;
  12. Legea locuintei nr.114/1996;
  13. Codul Fiscal;
  14. Codul silvic;
  15. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
  16. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  17. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
  18. Legea 230/2007 privind infiintarea organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
  19. Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;
  20. Legea 239/2007 privind regimul juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult;
  21. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

 

II DREPTUL FAMILIEI

 

Aplicarea dispozitiilor Codului Familiei si a legislatiei in materie la redactarea si incheierea de acte si proceduri notariale.

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 1. Contracte civile:contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de locatiune, contract de inchiriere, contract de arendare, contract de mandat, contract de comodat, contract de imprumut, contract de societate civila, contract de renta viagera, contract de intretinere, contract de tranzactie, contract de leasing, contract de concesiune, etc.;  
 2. Acte privind sistarea comunitatii de bunuri si a coproprietatii: acte de partaj, conventii, etc;
 3. Declaratii necesare in raporturile de familie: declaratie privind acordul sotului/sotilor de a scoate un copil minor din tara, declaratie de adoptie, etc.;
 4. Procuri si revocarii de procuri: procuri generale de administrare a unor bunuri, procuri speciale de reprezentare a sotilor la instanta, procura speciala de vanzare/cumparare, procura speciala pentru garantarea cu un bun, etc.;
 5. Testamente:testamente autentice(universale, cu titlu universal, cu titlu particular), codicil, revocari de testamente;

 

Bibliografie:

     -    Codul Familiei ;

 1. I. Filipescu, Andrei Filipescu – Tratat de Dreptul Familiei, editia a VIII-a revazuta si completata Universul Juridic, Bucuresti 2006.
 2. E. Florian, Dreptul Familiei, Lunes, Cluj Napoca, 2003.
 3. Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu, Dreptul Familiei, editia 5, C.H. Beck, Bucuresti, 2006.

 

III DREPTUL COMERCIAL

Aplicarea dispozitiilor Codului Comercial si a legislatiei comerciale la redactarea si incheierea de acte notariale.

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 

 1. Contracte comerciale: contractul de mandat comercial, contractul de comision, contractul de agentie, contractul de garantie mobiliara, contracte privind transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor asupra bunurilor in materie comerciala, etc.;
 2. Acte de constituire ale societatilor comerciale : statute, acte constitutive, procese-verbale de constituire, etc.;
 3. Acte modificatoare la actele constitutive ale societatilor comerciale: acte aditionale, hotarari AGA, procese-verbale, etc.;
 4. Acte privind administrarea si reprezentarea societatilor comerciale: procuri, contracte de mandat, etc.;

Bibliografie:

 1. Codul Comercial ;
 2. Legislatia in materie comerciala ;
 3. Stanciu D. Carpenaru, Drept Comercial Roman, Editia a VII-a revazuta si adaugita, Universul Juridic, Bucuresti, 2007

 

 

 

 

 

 

IV DREPT INTERNAÅ¢IONAL PRIVAT

 

 

Aplicarea dispozitiilor legale privind reglementarea raporturilor de drept international privat/cu element de extraneitate la redactarea si incheierea de acte si proceduri notariale. Normele conflictuale in materia mostenirilor, formei actului juridic, publicitatii imobiliare si relatiilor patrimoniale dintre soti.

 

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 1. Contracte civile:contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de locatiune, contract de inchiriere, contract de mandat, contract de comodat, contract de imprumut, contract de renta viagera, contract de tranzactie, etc.;
 2.  Contracte comerciale: contractul de mandat comercial, contractul de comision, contractul de agentie, contractul de garantie mobiliara, contracte privindtransmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor asupra bunurilor in materie comerciala, etc.;
 3. Testamente:testamente autentice(universale, cu titlu universal, cu titlu particular), codicil, revocari de testamente;
 4. Certificate de mostenitor:certificate de mostenitor legal, certificate de legatar, certificate de executor testamentar, certificate de calitate de mostenitor, certificate de vacanta succesorala, certificat suplimentar de mostenitor, etc.;

 

 

Bibliografie:

 1. Dragos Alexandru Sitaru, Drept International Privat. Tratat, Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 2. Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Adrian Circa, Manual de Drept International Privat, Hamangiu, Bucuresti, 2008
 3. Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificari si completari.
 4. Legea 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.

 

 

 

 

 

 

V. PROCEDURI CIVILE ÅžI NOTARIALE

 

Redactarea de acte si indeplinirea unor proceduri in activitatea notariala prin alicarea normelor procedurale prevazute de Codul de procedura civila si legisatia in materie.

 

Exemple de acte si proceduri notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 

 

 1. Incheiere de autentificare a actelor notariale;

 

 1. Acte intocmite in cadrul procedurii succesorale notariale :

 

 1. cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale ;
 2. cererea, procesul-verbal de inventariere si desemnarea custodelui sau curatorului special;
 3. acte intocmite de notarul public pentru verificarea competentei;
 4. act de desesizare
 5. citatii;
 6. proces-verbal de deschidere a testamentului;
 7. decalaratii de optiune succesorala;
 8. incheierile de sedinta;
 9. incheierea de suspendare;
 10. incheierea de conexare;
 11. incheierea finala a procedurii succesorale notariale;
 12. incheiere de inchidere a procedurii succesoarle notariale si clasarea cauzei succesorale ca fiind fara obiect;
 13. certificatul de mostenitor;
 14. certificatul de legatar;
 15. certificatul de calitate de mostenitor;
 16. certificat constatator al calitatii de executor testmentar;
 17. certificat de vacanta succesorala;
 18. certificat de mostenitor suplimentar;
 19. incheiere de indreptare a erorii materiale sau omisiunii;

 

 

 1. Incheiere de dare de data certa ;
 2. Incheiere de legalizare a semnaturilor,  a specimenelor si a sigiliilor;
 3. Incheiere de certificare a unor fapte;
 4. Incheiere de legalizare a copiilor de pe inscrisuri;
 5. Incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului;
 6. Incheiere de primire in depozit a unor inscrisuri, documente si valori;
 7.  Actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin;
 8. Rectificarea actelor notariale ;
 9. Incheiere de indreptare sau completare a erorilor materiale sau omisiunilor vadite din  actele notariale ;
 10.  Duplicatul ;
 11. Reconstituirea actelor notariale ;
 12. Incheierea de respingere ;
 13. Completarea cererilor  de inscriere si verificare a actelor si  procedurilor notariale in registrele tinute de  Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Camera Notarilor Publici: cerere de inscriere a unui testament in Registrul National de Evidenta a Testamentelor(RNTA), cerere de verificare a unei procuri in Registrul National de Evidenta a Procurilor Revocate(RNPR), certificat emis de Registrul National de Evidenta a Optiunilor Succesorale(RNOS) ca urmare a verificarii unor declaratii de optiune succesorala, solicitare de inscriere a unei cereri de divort in Registrul National de Evidenta a Cererilor de Divort (RNECD), cerere de verificare a unei succesiuni in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici, etc.
 14. Acte intocmite in cadrul procedurii divortului:

 

 1. cerere de divort;
 2. solicitare inregistrare cerere de divort in Registrul National de Evidenta a Cererilor de Divort;
 3. solicitare obtinere numar unic de la Registrul Unic al Cererilor de Divort;
 4. incheiere admitere cerere de divort;
 5. incheiere respingere cerere de divort;
 6. certificat de divort.

 

 

 1. Incheiere cu privire la verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania:
  1. cerere pentru eliberarea incheierii;
  2. incheierea privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

 

 

 

 

 

    Bibliografie:

 1. V.M. Ciobanu, Tratat Teoretic si practic de procedura civila,vol.2, National, Bucuresti, 1997.
 2. Ioan Les, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii si a activitatii notariale, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1997.
 3. Ioan Les, Proceduri civile speciale, Editia a II-a 2003.
 4. Ioan Les, Manual de drept notarial,  All Beck, Bucuresti 2002.
 5. Ioan Les, Manual de drept notarial, editia 2, C.H. Beck, Bucuresti 2008.
 6. Legea 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala.
 7. Regulamentul de punere in aplicare a legii notarilor publici si a activitatii notariale aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei cu toate modificarile si completarile
 8.  Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala.
 9. Normele metodologice privind Registrele Unice tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, publicate pe site-ul  Uniunii la adresa www.uniuneanotarilor.ro;
 10. Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului National de Evidenta a Cererilor de Divort (RNECD)
 11. Instructiunile privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici, aprobate prin Hotararea nr.15/26 ianuarie 2011 a Biroului Executiv al Consiliului U.N.N.P.R.;
 12. Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

 

.

 

 

 

VI. DREPTUL CONSTITUÅ¢IONAL

 

 

Aplicarea dispozitiilor constitutionale privind dreptul de proprietate, dreptul de mostenire si dreptul de asociere la redactarea si incheierea de acte notariale.

 

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 

 1. Contracte civile: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de locatiune, contract de inchiriere, contract de arendare, contract de mandat, contract de comodat, contract de imprumut, contract de societate civila, contract de renta viagera, contract de intretinere, contract de tranzactie, contract de leasing, contract de concesiune, etc.;
 2. Conventii – promisiune unilaterala, promisiune bilaterala, rezolutiune conventionala(pacte comisorii) etc.;
 3. Testamente:testamente autentice(universale, cu titlu universal, cu titlu particular), codicil, revocari de testamente;
 4. Certificate de mostenitor:certificate de mostenitor legal, certificate de legatar, certificate de executor testamentar, certificate de calitate de mostenitor, certificate de vacanta succesorala, certificat suplimentar de mostenitor, etc.;

 

Bibliografie:

               -   Constitutia Romaniei

 1. Legea 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.
 2. Ioan Muraru, Simina Tanasescu, Drept Constitutional si Institutiile Politice, editia a XII-a, All Beck, Bucuresti, 2005
 3. Ion Deleanu, Institutii si Proceduri Constitutionale, C.H. Beck, Bucuresti 2006

 

VII. LEGISLAÅ¢IE NOTARIALÄ‚

 

Aplicarea legislatiei notariale in materia organizarii si functionarii birourilor notariale.

Exemple de acte notariale ce vor fi avute in vedere de Comisia de examinare la elaborarea subiectelor:

 

 1. Contract de asociere a notarilor publici;
 2. Cerere de prelungire a termenului de inregistrare a biroului notarial la Curtea de Apel;
 3. Cerere de schimbare a sediului biroului notarial;
 4. Cerere de suspendare din exercitiul functiei;
 5. Cerere de incetare a calitatii de notar public;
 6. Delegare de atributii notarului stagiar;
 7. Completarea evidentelor activitatii notariale: inscrierea actelor si procedurilor in registrele notariale, etc.;

   

Bibliografie:

               - V.M. Ciobanu, Tratat Teoretic si practic de procedura civila,vol.2,                     National, Bucuresti, 1997.

 1. Ioan Les, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii si a activitatii notariale, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1997.
 2. Ioan Les, Proceduri civile speciale, Editia a II-a 2003.
 3. Ioan Les, Manual de drept notarial,  All Beck, Bucuresti 2002.
 4. Ioan Les, Manual de drept notarial, editia 2, C.H. Beck, Bucuresti 2008.
 5. Legea 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala.
 6. Regulamentul de punere in aplicare a legii notarilor publici si a activitatii notariale aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei cu toate modificarile si completarile
 7.  Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala.
 8. Normele metodologice privind Registrele Unice tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, publicate pe site-ul  Uniunii la adresa www.uniuneanotarilor.ro;
 9. Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
 10. Codul Deontologic
 11. Regulamentul de punere in aplicare a Legii 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala.

NOTE: 

 

 1. Alaturi de lucrarile indicate la bibliografie, la toate disciplinele,  pot fi folosite si orice alte lucrari daca in ele se regaseste analizata problematica indicata in cadrul tematicii.
 2. La  tematica aferenta fiecarui domeniu exista obligatia consultarii tuturor actelor normative cu incidenta asupra tematicii din care va fi elaborat subiectul si nu numai a celor indicate in bibliografie.
 3. Subiectele elaborate de Comisia de examinare pot viza tematica mai multor domenii.
 4. Actele normative noi, aparute de la data publicarii lucrarilor indicate in bibliografie si pana la data examenului, daca intereseaza tematica, se includ automat in bibliografie.
 5. Exemplele de acte si proceduri notariale enuntate la tematica fiecarui domeniu nu sunt prevazute limitativ, Comisia de examinare la elaborarea subiectelor are posibilitatea stabilirii si a altor tipuri de acte si proceduri sau variatii ale acestora, utilizate in practica notariala.
 6. La rezolvarea subiectelor referitoare la incheierea de acte si proceduri notariale candidatii vor avea in vedere si regulile comune si speciale aplicabile activitatii notariale, reguli prevazute de Legea nr.36/1995 si Regulamentul de punere in aplicare a acesteia.
Sursa: uniuneanotarilor.ro
Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • casa fara acces la aleea de acces
  Scris de pro la 8 Jul, 15:32
 • TVA in legatura cu o vanzare imobil
  Scris de leonardo la 24 Mar, 20:49
 • succesiune
  Scris de AnamariaAna la 5 Nov, 14:45
 • Inputernicire din stainatate.
  Scris de leonardo la 25 Mar, 14:22
 • Cumparare teren extravilan/intravilan
  Scris de Coco la 12 Aug, 20:03
 • Promisiune vanzare cumparare
  Scris de Silviat la 6 Jan, 22:34
 • Cota indiviza lipsa
  Scris de mitel la 6 Jan, 14:28
 • Procura sau declaratie pe proprie raspundere?
  Scris de MMTT la 30 Dec, 03:16
 • dezmembrare bloc nou
  Scris de Binearfi la 30 Nov, 21:13
 • URGENT!!SCHIMBARE PRET FATA DE CUM SCRIE IN ANTECONTRACT
  Scris de BELLA1234 la 9 Oct, 20:35
 • Notar Cluj-Napoca dispus sa se deplaseze la domiciliu
  Scris de Bereschiu Cosmina la 3 Jul, 13:42
 • Absenta cerere reconstituire legea 18/1991
  Scris de Cosmin la 15 Jun, 14:12
 • Debransare Radet
  Scris de Anghel Romeo la 4 Jun, 23:28
 • cumparare imobil cu inscris sub semnatura privata
  Scris de daniela28 la 7 May, 18:48
 • Iesire din indiviziune
  Scris de Livia Radu la 28 Mar, 18:37
 • Impozit teren inchiriat de la primarie
  Scris de Pastepa la 26 Mar, 18:32
 • autentificare contract vanzare-cumparare
  Scris de Anna la 19 Mar, 22:23
 • Doua antecontracte pe acelasi imobil!
  Scris de Nicole2 la 18 Mar, 15:47
 • Certificat de Mostenire
  Scris de Filker Inge la 1 Mar, 23:23
 • mostenire fiica vitrega
  Scris de dan la 8 Feb, 17:56
 • apostila
  Scris de gabi la 14 Jan, 08:53
 • Este necesara succesiunea?
  Scris de fluturashu87 la 5 Jan, 19:44
 • Succesiune
  Scris de Stanescu Robert Adrian la 4 Oct, 12:41
 • Ajutati-ma cu un raspuns va rog
  Scris de suciu andreea la 19 Sep, 20:08
 • Dezbatere mostenire
  Scris de Cristig la 20 Aug, 14:30
 • succesiune dupa decesul tatalui
  Scris de Cornelia la 19 Aug, 00:13
 • autorizatie functionare -primarie
  Scris de emilia camdeviren la 16 Aug, 13:57
 • succesiune
  Scris de Marinuca la 1 Aug, 13:42
 • Succesiune
  Scris de margareta la 23 Jun, 00:39
 • Ce pot face
  Scris de Dan 13 la 11 Apr, 04:34
 • [Mostenire ]Teren extravilan ocupat abuziv
  Scris de giv la 22 Mar, 17:41
 • finalizare contract vanzare-cumparare prin imputernicire
  Scris de Ioni23 la 7 Mar, 09:07
 • Taxe notariale imobiliare
  Scris de la 9 Nov, 21:17
 • Succesiune cu certificat divort (anii 44-45) pierdut
  Scris de Hreamata la 31 Oct, 18:43
 • MOSTERIRE DUPA SUCCESIUNE
  Scris de DANIELA la 27 Aug, 15:23
 • Iesire din indiviziune
  Scris de BogdanV la 13 Jul, 16:07
 • teren extravilan
  Scris de dana einstein la 22 Jun, 14:15
 • Valabilitae imputernicire / Procura
  Scris de leonardo la 8 Jun, 22:25
 • mostenire teren chitanta de mana
  Scris de Ionut Pana la 8 Jun, 16:54
 • taxe notariale
  Scris de la 19 May, 18:15
 • anonim
  Scris de la 11 May, 19:21
 • succesiune
  Scris de sorin la 29 Mar, 15:39
 • testament dupa moartea matausii mele
  Scris de sorin la 29 Mar, 14:57
 • cereri in justitie
  Scris de nabosnyi la 21 Mar, 16:35
 • Acordul vecinilor
  Scris de Mandrescu Daniela la 17 Mar, 17:10
 • acceptarea succesiunii la notar, dupa doi ani de la deces
  Scris de victorpictor la 17 Mar, 01:04
 • Contract de exclusivitate imobiliară
  Scris de Pavel Cristina la 16 Mar, 23:19
 • proprire
  Scris de Leon Carmen la 11 Mar, 11:59
 • mostenire
  Scris de lala la 2 Feb, 16:12
 • Testament soti
  Scris de P4tr4tzel la 5 Jan, 21:52
 • Curs valutar
  EUR 4.7787
  GBP 5.6852
  USD 4.3149
  valabil la data de 22 Sep, 2021
  Sondaje

  Sunteti de acord cu desfiintarea profesiei de executor bancar?

  da
  nu
  nu stiu
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL